HOMEēf
@}tu~yxpy |y~@Newedimdgerot@ 2022N817() 11:32 @HP@Mail
[C]
pty u utr qtwur px|y~ r~uz 9 467 3Mtu|yrp~yu ~usuq|u~ysp~yxpyy, rtyu }uyy r q|py ~usquuwu~y y ru~y ~usuyu{z u{yr~y, y~p~yu}u ru yu py~ |utrp v utr utup|~s qtwup, qtwur qu{r Qyz{z Uutupyy, }u~ qtwur.
<a href=https://spb.nppne.ru/ob-energoservise.html>}uwusy~p|~z u~ ~usuryp</a>
<a href=https://spb.nppne.ru/ob-energoservise.html>~usury~z {~p{ |sp</a>
https://spb.nppne.ru/modernizacziya-sistemyi-vnutrennego-i-vneshnego-osveshheniya-zdanij.html - }tu~yxpy yu} ruu~y

O{~ r {uyr{p y|~yu| y xp{|u~yu {~p{p;@r}pyxpy up p~p|yxp ~usuq|u~y

@|yu~xy ~p q @Jameslew@ 2022N817() 10:40 @HP@Mail
[C]
Rs|prp~yu t{p yxrtru~~s {~| r q|py qpu~y tp}y // Rpr~y{ {|sp. Sp{y} qpx} r |yu~xyy, r {puru ptup }up ur|u~y |yu~xyu}s rytp tuu|~y, {pxrpu ptu }up ~pwtu~y qu{p, y}uu rz ptu w tsyu xr|yu ytu~yyyrp qu{ yy~p y y|xu y{pu|u} |yu~xyy y~pu |yu~xyp} q sp~yxpyy y r|~u~y pq, pr|y |yu~xyu} tuu|~z (}wu tq~z }u} ~pwtu~y y{pu| |yu~xyy yu |yu~xypp). 23 Uutup|~s xp{~p uux 29.12.2021 N 458 ut}pyrp|, {|{ |yu~xyy ~p tuu|~z quxruwyrp~y y px}uu~y tr I-IV {|pr p~y, rtp~~u utrpyu|~ r|u~y r y| pr{ 29.06.2021, tuzr ~p{p~~u 30 y| 2021 stp. Auyy~~, s|p~ pq|. Dpq tq~uu x~p uqrp~y pty |u~y |yu~xyy Qyt~ptxp ~p tuu|~ qpx~ qpu~y tp}y, qpyu r Oty~{yz RQO R. UKKO yyu xtu:P~{p}y "p"y "q" .2 py 3 Uutup|~s xp{~p 29.06.2021 N 203-UH ut}pyrpu, |yu~xy t| tuu|~z qpx~ quxruwyrp~y y px}uu~y tr I-IV {|pr p~y, rtp~~u t 1 y| 2021 rxp, p~ ru tu|p~yu ~p{p~~u 1 ~rp 2021 stp. Rs|pyu . <>]RSQOJ-@L]`NRp~yp~-ytu}y|syu{u xp{|u~yu;K~|p~
<a href=https://ecotech-rf.ru/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-ekspertiza/ekologicheskaya-ekspertiza-obektov-razmeshcheniya-othodov>stpru~~p {|syu{p {uyxp px}uu~y qu{p</a>
<a href=https://ecotech-rf.ru/gotovye-firmy/ooo-s-licenziey-tbo>{y sru y} |yu~xyuz ~p {</a>
https://ecotech-rf.ru/gotovye-firmy/pererabotka - y}p |yu~xyuz ~p uupq{ tr

II {|p - r{ p~u t;Xq B }s|y |y |yu~xy t| tuu|~ tp}y, ~wtp truty p~p|sy uqrp~y}, {u p~pr|yrpu Qyt~ptx. Uutup|~s xp{~p 29.12.2021 N 458-UH (ut. Ety~y~z RQO Ops uru~~ {py xpp Bpus ru}u~y y Bpy y|. 29.06.2021))quxruwyrp~yu tr ux{p }p tr, yx}u~u~yu y prp, yxyu{y y y}yu{y rzr (r{|p wysp~yu y (y|y) quxxppwyrp~yu ~p uyp|yxyrp~~ p~r{p) r u| ~ywu~y ~uspyr~s rxtuzry tr ~p xtru u|ru{p y {wp ut;Ot 3 {|pp p~ytruwtu~y ~p|yy qu{r px}uu~y, uyp|~ }uu~y y qtrp~y;

@~rp ~usy yy@Newenegdimrot@ 2022N817() 9:48 @HP@Mail
[C]
Np y. 2 txr|u~ xp}up, {p{ p{yu{u x~pu~yu q|yx{ |utu xp s~x~} x~pu~yu} uq|u~y ~usur. Byxp|~ ryt~, yu v{ qpqprp ux{yu y{y y ru, y ~yx {|uqp~yz ~usuq|u~y.Qpty s~xyrp~y y|x px~u q: }pu}pyu{p }tu|, usuy~~p }p, qu~~p ~uz~~p u. Kstp t|wu~ yxr|u{p tq~ }w~ q|u p{r q |u~y ~pyq|uu ~ s~xr, y }pu}pyu{p, y usuy~~p }tu|y ru}p yq{ pxpp. Atu ~p utyyy u yrz trz~y{ yrp ryxrutu~yu tuzrus utyy, p~ry rx}w~} |y tr|~ ~u s~x uq|u~y ~usur.}yrp~yu u{}u~tpyz ~ywu~y ~usxpp;
<a href=https://spb.nppne.ru/razrabotka-programmyi-energosberezheniya-i-povyisheniya-energeticheskoj-effektivnosti.html>pxpq{p sp}} ru~y ~usuyu{z u{yr~y</a>
<a href=https://spb.nppne.ru/vnedrenie-sistemyi-avtomatizirovannogoucheta-potrebleniya-energoresursov.html>pr}pyxyrp~~p yu}p up ~usur</a>
https://spb.nppne.ru/vnedrenie-sistemyi-avtomatizirovannogo-ucheta-potrebleniya-energoresursov.html - p{ q

D| ~~u~yz }}u~ r Ctpru~~z D}u q| y~ r ur} u~yy xp{~u{ 104515-6 ( t{}u~} txr|yu|~ x~prp t| pzu Ctpru~~z D} QU), r~uu~~z t| p}u~yu {}yu} Ctpru~~z D} ~usuy{u. B pxpq{u t{}u~p y~y}p|y pyu uyp|y My~~us Qyy y UCAT Q^O.T}~wu~yu {p {|ppyy qtrp~y yxxp u rpr~yrp~y ~ppq{yB ~puz p~u q yx}u~u~y yu} |u~y, rt~pqwu~y ~wu~ up pxuu~yz, t| qp {u, ~pt wtp ~uy}ru~u {|yur y~p~yz. R p~r{z r tuxtp |p} tpy{p}y trywu~y wy|y~u {}p~yy wu ~u , wyp wpwtp wy|r p~ry p~pr|yrpzu |u p~z u. Bx}u}, ~p uruu, stu |~z y| ~u }p|}p|{y }uur, q~u~yu tuxtr ru pr~ ~u u{ppu. @ {}u~pyy qpx~ uuqtrp~y y sry ~uus, ruu~~ tu|pu pty p~z u.

@rp~p 3t u{p {@Matthewmetagiree@ 2022N817() 8:57 @HP@Mail
[C]
K|y pr{p yxrty|p qpx~ uuyu{} }pu, ry~u~ ptp {pxp~ ~p}u{ SM;P|px}u~~-tsrp.I}u~~ |ut~u} y ztv ~~u pu, ~uu} ~py|u. 2. K yxtu|y} yx p|~z | xr|yu|~ ~uy p{yu |~u t{, {p{: spz{y, ~p{|pt{y, u, uu}{y, |u{rp~u q yt. 1. 2. Sp{y} qpx}, qrt xpypu uuptp u}up, pwp |py|uru |y, u} p}} rp ~ {~{yy. 2. Qpty pq r psuyr~ utp qu~~ |prp |y|y xp~u ru~y|y, , utrpyu|~ rus, q|r|u~ y q~ { su}uyu{} uty~u~y x|~y{p y ut|p, p p{ wu { ry u~y. ^|u{u}}up~yu{yz ~pwu~y p}p, qu~~y
<a href=https://metall177.ru/mednyij-list/>|y }ut~z {y</a>
<a href=https://metall177.ru/truba-stalnaya/>stu {y p|~ q r x~y</a>
https://metall177.ru/alyuminij/ - {p|{| p|}y~yurs {pp

- {u |y}up}y. A }~pwu {p~p ~pt |xrp uyp|~u su}uyxyyu |u~ (|~yu|y), {u quup | su}uy~ uty~u~y. Npyq|y} } |x xpu{}u~trp~~u ru}u~u} upyy. P|u pxsx{y }up||uuy, xpst |{, ~pt yxqpry }up||yu{z w{y. B p} px~ q|p }|u~~y (}py~u~yy, p~~z uu, q~~z y |u{u~yu{z }|u~~y) y}u~ rz y |yrz }up||{p, r px|y~ u|. Sp{ u}}up~yu{y u~~p p| tu|y ~p rpyrpu} (R), y z{ { p~y{xy~~} pu{yrp~y (K). A|pstp ry} ~y{p|~} {purp} wv{y y ~y, us tr|~ ~uut{ y|x q uvx~z }up~yu{z ~psx{y. Hp~z ru~y| y|xu pty |~s uu{y {p ut qpx~ qrt, xp~z ru~y| } |xrp t| us|yr{y pqus tpr|u~y qrtp. H~p{ 500 utu|u psuz u{uy. Kp~p p}p~- z~z ryr{y, yu yx {p~pr trz~z ryr{y, {u ry r {~u~yu{yz |z. 2. Rurp rus, p~u~y |yr }up||uuy ur|u r xp{ }uu~y qux ptp~y t| y ru~ } |~u~ |uz y qux tp r|psy. Srp~z u{p yxsryu|y, yu us ~pxrp~yu. Py}u~u~yu y|v~s |yp. B p}p, p{yr~ y|xu} r yu|~z p|y, txr|u~ pxtu|y ~p: }, p}p }~pw~, pq, putu|yu|~. Nuyz ~py|B tp~~z pu pxp ztv u t| yxrtrp ~py|p. Mp{yr{p xp~z p}p t|w~p q~y}p |utyu qx~pu~y:- p}yrp~yy ~tp}u~r y tsy qu~~ {~{yz;S|{ uru trp rytp yxtu|y - q~p r|{p y qwwu~~p.Yy utpr|u qz p|~ |, {p yxrty yx }up||yu{s {pp~s |yp (y{s ~px~pu~y), |y~p |yp }wu ~pty r typpx~u uux 0,3 uut 4 }}. Qpty |~u~yu xp~s sp~p ur|u |u v |pr {|u, p quyy~~ wu {wp~s w uxy~rs |~yu|. 4. B rxy y}, rq pry|~s rytp ~py|p ur|u uv y, yt y {y {} ~ {. Qpty yxsr|u~y tp~~s yp p}p y|xu ~yx{|usyrp~~p y~pu s|utyp p|. Rp}u~ {puru~~s {~{y~~s |yp utu|v~ qpx~ CORS 19903-74, p y}yu{yz {|yur p|y qpx~ - CORS 1050-88. O~r~u u y}u~u~y ~py|p, stu y|x ~py|

@y~p }ut~p 605@Metall7gus@ 2022N817() 8:05 @HP@Mail
[C]
D|sru~p xpyp }up||yu{y yxtu|yz uux {xyy xpryy uux s, ~p{|{ rty|p ysr|u~yu ru~y.O~y yxspr|yrp yx {yyp, qu~p |yq }up||{pp.- ~u~pspu}z;
<a href=https://metall177.ru/mednaya-ligatura-i-katodyi/>{pt }ut~z {y</a>
<a href=https://metall177.ru/titanovaya-truba/>qp yp~rp {y</a>
https://metall177.ru/bronza/ - q~xp u~p

O~y yxspr|yrp yx {yyp, qu~p yu }up||{pp.R, ~u {pzu |u xpsr{y, . { ~u }wuu y s~ |t~z {r{z.Ryu|y y|x |utyu wytp~yu p|~z p}p:K ty~rp} s }puyp|p txr|u~ ~uy: {{yz rpw~, tq~ p{r{ r qp, t|s|uyu, }y~y}p|~ u|rt~, zyr { {y|p} y tsz y}yy, ptyxp~. Rpr~u~yu p}p {|pr B500R y @500RIxru~z r~u~ q |y| q|u pp~u~yu q|pstp r{z uu~y u|rt~y (y|x r |ptyu|~ yu}p), q|z zyry { {xyy y qp{uyyt~ rzr. 8. Vy}yu{yz y| utu|u qpx~ CORS 380-88. P|y}u~u {yu |yp. It r |pr{p, |utu wu v{ x~p, {z pxt p}p ~uqty} y}u~~ Bp}. Nuyz ~py| y|x, xpq|psru}u~~ rus, pty:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S 100@[Ǘ]
CGI-design