HOMEēf
@~usury @Newenerdgerot@ 2022N816() 18:32 @HP@Mail
[C]
Qpxryyu ~~ ~u~yz, y~ruyy~~s u~yp|p y {~}y{y ~pt ~p~-u~yu{y}y tywu~y}y quuyrpu ~r~ ~usu}{y ~tr ~p utyy ru p|uz, rtrysp uqrp~y { }p{y}p|~ u{yr~} y|xrp~y y~p~r y~}u~r y |u}u~r pr|u~y {~}yu{y}y up}y r uu uq|u~y |yr~-~usuyu{y ur.Qy. 2. Py}u ur, |u~~u } yu} ~us}u~utw}u~p@~p|yx tsr~ |ryz ~p |u{~pqwu~yu.
<a href=https://nppne.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html>rutu~yu ~usuyu{s q|utrp~y qu{p</a>
<a href=https://nppne.ru/vnedrenie-sistemyi-avtomatizirovannogo-ucheta-potrebleniya-energoresursov.html>yu}p up ~usur</a>
https://nppne.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html - ~usuyu{u q|utrp~yu uwtu~y

B `~yy ~usquuspp |yy{p |y|p u|ty 1973 stp. Puty~y}p }u ~ywu~y ~usu}{y t}r, ruu~rrp~yu {~{yz xtp~yz q ~ywu~y xpp t| |u~yu y {~tyy~yrp~yu. A|u xpqp tu|u qu~y spwtp~ r p~u~yy ~usyy r q: p~z ru u|uryxy~~ |r, uux ~~s tsurp~y rt t| {~}yy ru}u~y t| ysr|u~yu xprp{p }, ru}u~~u {|u~yu {~tyy~ur |u}. Prutu~~z yp~yu t| 200 u} tp| {~}y ~usyy r 14,2% uux q~s uq|u~y ~usyy. Oqu rpwu~yu tu|u pxryy su|y~usuy{u. I|xrp~yu |~u~ qppuz xr|u spxt ~yxy pt ~p |u{~usy. Tp~r{p |~u~ qppuz t| u |pyrpu pryu|r}. Mu {y wy|s t}p r ut~u} pr|u 120 {r.}. Dpwu, u|y wu~p {y qtu {p qppu}y, ~y tpt 6 . {B. ~usyy r st. B uuuu ~p ~uut{ {| 558 | ~uy.I~}u~p|~z {~| ptp rt.Suqrp~y xp{~tpu|rp { rutu~y

@Ruy{y r Nyw~u} N@SeptikNag@ 2022N816() 17:58 @HP@Mail
[C]

<a href=https://xn----ctbjbcpoczbiiyq8l.xn--p1ai>yu|r uy{p yx qu~p</a> - tq~uu ~p pzu <a href=https://xn----ctbjbcpoczbiiyq8l.xn--p1ai>r|wu-uy{.</a>

@rrt yx xp u~@Trezvtrono@ 2022N816() 17:40 @HP@Mail
[C]
@qy~u~~z y~t} p }u|u}, {|{ r {~u ~uru~.~urx~;.Byyu q|u}py{y |u~p}y u}y t|wu~ { ptu{rp~}.^ {~u, y~yz tywu~yu {| q|tu~yy {pwts yx ~{r.Bu~ }yrp~y p|{xpryy}y.
<a href=https://trezvyi-mir.com/contacts/>ptup {|y~y{ {tyrp~y p|{s|yx}p</a>
<a href=https://trezvyi-mir.com/narkolog-na-dom/>ruxt ~p{|sp ~p t} u~p</a>
https://trezvyi-mir.com/kodirovanie-ot-alkogolizma/ - {tyrp~yu {|}

I~tyrytp|~ |pu ~utpyu ypu|~u ruurp, {pyrpu, ~uxp}u~ rxrppu r ~}p|~u |.Mut qq rqt~}y pty{p|p}y.Ruru urtxpz y ~z xpz (ty}p~y).Buwu |utrpu|~ p|{s|y{p yx p{s |wu~y, ~w~ uyp|~u }uty{p}u~x~u }ut.R ru}u~ @~y~y, p|{s|yx} p| q|u}z q qurp, {~{u~z qytp.

@q|wyrp~yu urz@Alonzodup@ 2022N816() 16:47 @HP@Mail
[C]
Xq us ~p ~w~p?}~pw, p~r{p, ~p|pt{p {yspyu{y utrQpxt, {}~pp y tpp rtpy prp~pr|yrpy t{}u~r, {u ~uqty} q ur|u~y xpr|u~~s rytp tuu|~y {p}u tuzru |yu~xy;
<a href=https://77fsb.ru/zashchita-gostayny/rsp/trebovaniya/pomeshchenie-rsp-pri-licenzirovanii-rabot-s-gostaynoy> P}uu~yu QRP</a>
<a href=https://77fsb.ru/licenzirovanie/poluchenie-licenzii-na-gostaynu>P|u~yu |yu~xyy ~p spz~</a>
https://77fsb.ru/licenzirovanie/specialnaya-ekspertiza - uyp|~p {uyxp t| |u~y |yu~xyy URA

Kyy ru p~y pp IP.Qpq y |sy qpx~ q~pwu~y y q|{yrp~y zr, {u rut xpy, |yrp y yrp y~}py qux s|prp~y, .u. pz~.u}~, q|wyrp~y y~pu y|yxpyy quypr y|y ru~~z u~y{y.

@{|syu{p {u@Nevatrono@ 2022N816() 15:55 @HP@Mail
[C]
qr|u~yu p~r|u~~s URA qpxp ~p |u~yy |yu~xy~~s t{}u~p;1. Npuu Ppry| p~pr|yrpu tyup rutu~y stpru~~z {|syu{z {uyx, ur|u}z Uutup|~z |wqz ~ptx r uu yt|xrp~y, uu uyyp|~}y sp~p}y y sp~p}y, |~}u~~}y ry}y y|~yu|~}y sp~p}y stpru~~z r|p qu{r Qyz{z Uutupyy (tp|uu - |~}u~~u sp~ qu{r Qyz{z Uutupyy).(pqxp rrutu~ Uutup|~} xp{~} uux 19.07.2011 N 246-UH)
<a href=https://neva-c.ru/licenzirovanie/othody/pererabotka/utilizaciya/licenziya-rosprirodnadzora-na-utilizaciyu-othodov>|yu~xy ~p y|yxpy }utyy~{y tr</a>
<a href=https://neva-c.ru/vstuplenie-v-sro/vstuplenie-v-sro-inzhenernye-izyskaniya/strahovanie-otvetstvennosti-chlena-sro-izyskateley/uvelichenie-strahovki-uchastnika-sro-izyskateley-v-stroitelstve>Suqrp~y t| r|u~y r RQO yx{pu|uz</a>
https://neva-c.ru/gotovye-firmy/s-licenziey-na-othody/kupit-ooo-s-licenziey-na-pererabotku-othodov-s-neva-konsalt/gotovye-firmy-s-licenziey-na-utilizaciyu - sru y} |yu~xyuz ~p y|yxpy

ry~{y puz y ru~~ st{r;Sp{z t{ x~ppu, spwtp~y~ }uu r|xrp xp{z y~}pyuz, p sp~yxpy tu|p r yr~} }pu, ~ v} |u~~ rutu~yz. Arp| tpwu y}, ~u y}uyu }s ~u~y { stpru~~} u{up} y t{}u~p}, }s uuu ~uqty} }|u~y |yu~xyy tq~s r~.Hp{|u~y {ur y {u~ s p}pyrp t| xputp~y {u~z {}yyy.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
S 100@[Ǘ]
CGI-design